Online shop Steun ons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de onlineverkoop via de rmt

1. Doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onlineboekingen die bij onze instelling worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketingtool (RMT).

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen enkele boeking is mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant beschikt over de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via internet en via ons boekingsplatform worden afgesloten.

De website www.museephoto.be en de inhoud van het online boekingsbeheerprogramma worden beheerd door het Musée de la Photographie, met maatschappelijke zetel op Avenue Paul Pastur 11, 6032 Mont-sur-Marchienne, geregistreerd in het belgische handelsregister van onder het nummer 0427.796.427. Alle klachten kunnen per post of per e-mail naar mpc.info@museephoto.be worden verzonden. 

 

2. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's en aanbiedingen worden te goeder trouw uitgewerkt op basis van de beschikbare gegevens. Kaarten, foto's en illustraties worden slechts ter informatie getoond en vertegenwoordigen geen contractuele verplichtingen. Ze kunnen veranderd worden vóór de actuele boeking. De klant geeft ons de toelating de eventuele materiële en kennelijke fouten in de door ons verstrekte informatie te verbeteren.

Online geboekte tickets kunnen thuis afgedrukt worden ("thuis afdrukking") of in een elektronische vorm gepresenteerd worden. In beide gevallen is de presentatie van het document in een duidelijk en leesbaar formaat vereist bij het onthaal van het Museum. Dat document wordt beschouwd als een tegoedbon voor de booking.

 

3. Prijs 

De prijzen die op het moment van de boeking worden weergegeven omvatten de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, kosten en andere vergoedingen. Eventuele supplementen worden duidelijk aangegeven voordat de boeking van de dienst verricht wordt.

De klant geeft ons de toestemming eventuele prijsfouten corrigeren.

De prijzen worden in TTC bedrag aan de klant bevestigd, onder het commerciële motto van de instelling, en zijn slechte geldig voor de duur die op het bookingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de accommodatie in een andere valuta dan die bevestigd op de boeking, is zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle boekingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de plaatselijke valuta van de instelling, tenzij anders ter plaats vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn extra services in de prijs niet inbegrepen.

 

4. Boeking

De klant kiest uit de diensten die op de regionale marketingstool worden aangeboden. De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmodaliteiten van de diensten die op de boekingstool beschikbaar zijn en dat hij de vereiste en/of aanvullende informatie heeft gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken uit te voeren. De klant heeft de alleenverantwoordelijkheid voor zijn keuze tussen de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften. Wij zijn in dit opzicht geenszins aansprakelijk. De boeking wordt na de afloop van het boekingsproces geacht door de klant te zijn aanvaard. 

 

5. Boekingsproces

De boekingen gemaakt door de klant worden gemaakt via de digitale boekingsticket die online op de boekingstool beschikbaar is. De boeking beschouwd gemaakt te ziijn vanaf de ontvangst van de boekingsticket. Voorafgaand aan elke boeking verbindt de klant er zich toe alle informatie die nodig is voor de boeking in te vullen. De klant verklaart dat de verstrekte informatie exact en waarachtig is. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten gemaakt wordt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot de validatie:

het invoeren van de bankgegevens wordt gevraagd als een garantie of een voorafgaande betaling; het raadplegen de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en), het aanvaarden en, ten slotte, de bevestiging van de boeking door de klant.

De klant geeft zijn bankgegevens door als een garantie voor de boeking (behalve voorwaarden of speciale tarieven) via creditcard of privécreditcard (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club...) afhankelijk van de mogelijkheden gegeven door het boekingsplatform van het museum). De betaling wordt tijdens het bezoek van het museum gedebiteerd. In geval van een no-show (niet geannuleerde boeking, afwezige klant) voor een booking die met een creditcard werd gegarandeerd kan de instelling de klantscreditcard debiteren van het bedrag van de boeking als een forfaitaire vergoeding. De instelling heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met een creditcard te beveiligen. De geldigheid van de creditcard van de klant wordt door stripe.com geverifieerd.

 

6. Ontvangstbewijs van de boeking

De boekingstool bevestigt de ontvangst van de boeking van de klant en stuurt een bevestiging via e-mail. De bevestiging van de boeking per e-mail geeft een overzicht van het contractvoorstel, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopsvoorwaarden gerelateerd aan het gekozen tarief en aanvaard door de klant, de datum waarop de boeking werd uitgevoerd en het adres van de instelling waar de klant eventuele klachten kan indienen.

 

7. Herroepingsrecht en annulatie

Er wordt aan herinnerd in overeenstemming met het artikel VI.53 van het Belgische Wetboek van de Economische Recht, dat de klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zijn boeking als de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet:

  • voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bv. een vakantieverblijf),
  • voor vervoer,
  • voor autoverhuurdiensten,
  • voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten.

De verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief specificeren de voorwaarden van annulaties en / of wijzigingen van de boeking. Boekings met voorbetaling zijn niet onderhevig aan wijzigingen en / of annulaties. De voorbetaalde bedragen die als aanbetalingen worden beschouwd, worden nooit terugbetaald. In dit geval wordt dit vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief het toelaten, kan de boeking geannuleerd worden door rechtstreeks een e-mail te sturen (mpc.info@museephoto.be). Alle boekingen zijn nominatief en mogen gratis of tegen betaling aan een derde niet worden overgedragen.

Redenen buiten onze controle kunnen leiden tot programma- of schemawijzigingen. Deze wijzigingen worden op onze website aangekondigd. In geval van annulatie of wijziging van datum en / of plaats, zullen wij u zo vlug mogelijk schriftelijk (e-mail) op de hoogte brengen.Deze wijzigingen leiden niet tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden slechts terugbetaald in geval van annulatie. In het geval van een uitstel van de datum, is de mogelijkheid van terugbetaling mogelijk op schriftelijk (mail) verzoek verzonden 48 uur vóór de levering.

Het Musée de la Photographie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

  • in geval van annulatie of uitstel van een activiteit als gevolg van een overmacht (zie punt 12 van de algemene verkoopvoorwaarden):

de verandering van de activiteitenmanager of van de dienstverlener ...

  • elke oppervlakkige wijziging van het programma
  • een schemawijziging
  • de wijziging van het minimum of maximum aantal deelnemers aan een activiteit of bezoek
  • de verandering in zitplaatsen als gevolg van een verandering in het zitplan.

De ontvanger van het ticket moet zich houden aan de regels van de instelling, ongeacht de tentoonstelling of het evenement. 

Het Musée de la Photographie behoudt zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke toegang tot de ruimtes van het museum om veiligheidsredenen te weigeren.

We behouden ons het recht voor om een evenement te annulerenof om de toegang tot de ruimtes te verbieden als toevallige gevallen of gevallen van absolute noodzaaker ons daar dwingen, zoals (deze lijst is niet uitputtend) slecht weer, stakingen, brand, waterschade, zieke tolk, speciale maatregelen die door de overheid zijn opgelegd in de strijd tegen het terrorisme, enz ... In een dergelijk geval zouden we een zoveel mogelijk andere datum voorstellen.

 

8. Verbruik van de dienst

Voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van de service nodigen we bezoekers uit de "Regels voor de bezoeker" van het Musée de la Photographie te raadplegen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de instelling de klant vraagt de inrichting te verlaten zonder enige compensatie en / of terugbetaling als er al een voorbetaling is.

Er moet ook worden opgemerkt dat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, elke geluids- of visuele opname, inclusief het nemen van foto's, verboden is.

Het is ook ten strengste verboden in het museum en in de tentoonstellingsruimtes te roken, te drinken of te eten. Evenzo is de toegang tot het museum voor dieren, met uitzondering van geleidehonden, verboden.

Om misbruiken te voorkomen moet elk verlies of ander probleem met de tickets per e-mail worden gemeld (mpc.info@museephoto.be) minstens 48 uur vóór de dag van de activiteit of het bezoek.

Het museum stelt ook gratis ter beschikking een kluisje (beveiligde lockers met munten), klapstoelen, vergrootglazen (met een identiteitskaart in bbewaring als garantie voor de laatste twee gevallen). 

 

9. Klachten / Klantenservice

Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of de onjuiste uitvoering van de geboekte diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van het gebruik van de diensten schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht. De klachten moeten via e-mail naar het adres mpc.info@museephoto.be worden verzonden of, ter plaatse, via de tablet voor het beheer van (on)tevredenheiden altijd beschikbaar bij het onthaal van het Museum. De kwaliteitsafdeling verbindt er zich toe elke klacht binnen een redelijke termijn te beantwoorden, op voorwaarde dat de contactgegevens op een duidelijke en nauwkeurige manier zijn verstrekt.

 

10. Privacy

We verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016/679).

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw boeking en zijn onmisbaar voor het beheer en voor de levering van de diensten (artikel 6.1.b van de bovengenoemde Verordening). Daartoe kunnen uw gegevens aan onze partners worden doorgegeven, waaronder Elloha.com dat de boekingstool beheert, de dienstverleners voor de online betalingen en de dienstverleners in andere Staten. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant worden doorgegeven aan de bank van de instelling door de aanbieder van de betalingsdienst om het boekingscontract uit te voeren. We maken enkel gebruik van partners die een beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met de regels vastgelegd in de AVG. 

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promoties of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen.

We bewaren uw gegevens gedurende drie jaren na het laatste contact (e-mail, boeking, ...).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te veranderen en te laten verwijderen, evenals het recht vanbezwaar tegen verzameling van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het doel van uw zending.

Uw klachten over de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens tot de bevoegde instantie kunnen worden gericht.

 

11. Bewijsovereenkomst

De inbeslagname van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of het rboekingsverzoek, vormen een elektronische handtekening die dezelfde waarde tussen de partijen heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard, worden in redelijke veiligheidsomstandigheden gehouden en werden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van de boeking.

 

12. Overmacht

Een overmacht is elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die verhindert dat de klant of de instelling de verplichtingen in het contract geheel of gedeeltelijk nakomt. Worden beschouwd als een geval van overmacht of toevallige zaak de gebeurtenissen die gewoonlijk wordt erkend door de rechtspraak van de Belgische Rechtbanken en Hoven. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een overmacht de nakoming van wederzijdse verplichtingen door de partijen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

Opgemerkt moet worden dat het Museum kan eisen dat een officieel document wordt overgelegd waarin het geval van overmacht wordt vermeld.

 

13. Geschillenbeslechting

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het belgische recht zonder inbreuk te maken op verplichte beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont.

 

14. Geheel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant geboekte tarief en de voucher of het boekingsverzoek geven alle verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de klant is gecommuniceerd, kan met de huidige Algemene Voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of het boekingsverzoek (inclusief de speciale voorwaarden van het geboekte tarief) en deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde worden gewijzigd en / of aangevuld door de instelling. In dit geval wordt de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet door de instlling online gezet. Zodra het online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.